Facebook Gimnazjum


Nasza szkoła to SZKOŁA pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów. SZKOŁA, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do kolejnych etapów kształcenia. SZKOŁA, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji, zajęć dodatkowych czy kursów językowych. SZKOŁA, która gwarantuje ciągłość i spójność edukacyjną na wszystkich poziomach nauczania.

Naszym priorytetem obok wysokiego poziomu nauczania jest wszechstronny rozwój i dobre wychowanie. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw, realizujemy różnorodne projekty, dbamy o rozwój kompetencji językowych, społecznych i obywatelskich, które są kluczem do odniesienia sukcesu w przyszłości. Nieustannie zmieniamy się i rozwijamy dla naszych uczniów, których wychowujemy na aktywnych, mądrych i otwartych na świat młodych ludzi.


RACJONALNY PLAN ZAJĘĆ

Stworzyliśmy plan zajęć, w którym jest miejsce i czas zarówno na poznanie całości obowiązującego materiału, efektywną naukę języków obcych, jak i wzbogacanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności.


INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

W codziennej pracy stawiamy na indywidualne podejście do ucznia, optymalizację procesu dydaktycznego oraz bieżące monitorowanie potrzeb.


STARANNIE DOBRANA KADRA PEDAGOGICZNA

Z dużą starannością dokonujemy wyboru zespołu uczącego. Obok młodych nauczycieli naszą szkołę współtworzą doświadczeni pedagodzy. Przy doborze kadry uwzględniamy przede wszystkim powołanie do zawodu, wykształcenie, dotychczasowe osiągnięcia, kulturę osobistą, opinię środowiska oraz otwartość na rozwiązania nowatorskie.


WYSOKI POZIOM EDUKACJI

Racjonalny plan zajęć, indywidualizacja kształcenia, kompetentna i zaangażowana kadra, nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz wszystkie działania wspierające efektywne nauczanie przynoszą fantastyczne efekty - wyniki naszych uczniów w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych od początku plasują nas w 9. najwyższej staninie wśród kilku procent najlepszych szkół w Polsce.


NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie dwóch języków obcych. Językiem wiodącym jest j. angielski, którego uczymy już od 1. klasy szkoły podstawowej. W klasie 4. wprowadzamy drugi język - j. hiszpański. Istotą nauki jest ciągłość programowa i gwarancja kontynuacji nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Duży nacisk kładziemy na konwersacje.

Metody nauczania są dostosowane do wieku uczniów. Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicą multimedialną oraz oprogramowaniami wydawnictwa Pearson Longman i Express Publishing. Ważnym elementem naszych działań jest również stała współpraca z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, dzięki której przez sześć tygodni w roku zajęcia w naszych szkołach, w j. angielskim lub j. hiszpańskim, prowadzą wolontariusze z całego świata.

W ramach zajęć j. angielskiego przygotowujemy naszych młodszych uczniów do zdania międzynarodowych egzaminów PTE Young Learners (Pearson Test of English), starszych natomiast do egzaminów PTE General. Po klasie VI jest to poziom A2. Po klasie ósmej B1/B2.


EDUKACJA DWUJĘZYCZNA

W 2014 roku jako pierwsi w Ostrowcu podjęliśmy działania na rzecz wprowadzenia nauczania dwujęzycznego. Wdrożenie autorskiego programu  wymagało systematycznej i wieloetapowej pracy. Ukończyliśmy pilotażowy program Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - "Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności" i nadal kontynuujemy szkolenia w ramach tej inicjatywy. Uczestniczymy również w projekcie marszałka województwa "Dwujęzyczne Świętokrzyskie". Realizujemy projekty międzynarodowe, wyjeżdżamy na wizyty studyjne i konferencje poświęcone idei Bilingual Teaching, wprowadziliśmy wewnętrzny system szkolenia kadr oraz dwujęzyczność na większości przedmiotów z założeniem systematycznego rozwoju i doskonalenia w tym zakresie. Wzbogacamy anglojęzyczny księgozbiór w szkolnej bibliotece, gromadzimy anglojęzyczne pomoce dydaktyczne. Podejmujemy również szereg działań towarzyszących jak np. "English Friday", "Board Games Zone", "Motivators" czy "School Club". Całość działań nadzoruje koordynator ds. edukacji dwujęzycznej.


INFORMATYKA

Rozszerzony program zajęć z informatyki umożliwia gruntowne przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii informatycznych oraz zdania dla osób chętnych certyfikatu ECDL - European Current Driving Licence/Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych stanowiącego międzynarodowe świadectwo umiejętności i wiedzy w zakresie technologii informacyjnej. Edukację informatyczną rozbudowaliśmy o obszar programowania i robotyki z wykorzystaniem rozwiązań LEGO Education (WeDo i Mindstorms EV3). Bierzemy również  udział w międzynarodowym konkursie FIRST LEGO League.


DOSTĘP DO RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY

Dysponujemy nowoczesną biblioteką połączoną z czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi, której celem jest ułatwienie dostępu do różnych źródeł informacji, realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, potrzeb i zainteresowań uczniów oraz popularyzacja wiedzy. Nasze zbiory obejmują blisko siedem tysięcy pozycji, głównie o charakterze popularno-naukowym oraz lektury szkolne. Gromadzimy również literaturę anglo- i hiszpańskojęzyczną. Zasoby można przeglądać i rezerwować także za pośrednictwem naszej strony www.

 
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań, koła naukowe), które służą rozwijaniu zdolności, umiejętności i zainteresowań, pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wsparcie w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych.


OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zatrudniamy pedagoga i psychologa (każdy z nich jest przede wszystkim przyjacielem naszych uczniów - wspierającym, słuchającym i obecnym zawsze kiedy jest taka potrzeba), współpracujemy z logopedą, organizujemy zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.

 
PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych projektach, programach i warsztatach, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie. Motywujemy ich do ciągłego rozwoju, zachęcamy do aktywności społecznej, praktykujemy uważność, podejmujemy szereg działań, które w naszym przekonaniu pomogą im dokonywać trafnych wyborów oraz sprawią, że będą odważni, otwarci na świat i ludzi, naukę i nowe wyzwania, a w kolejne etapy swojego życia będą wkraczać z entuzjazmem i wiarą, że nie ma przeciwności nie do pokonania i że można - tak jak symbolizuje logo naszej szkoły - "sięgać do gwiazd".


WIELOLETNIE PROJEKTY Z OBSZARU KOMPETENCJI MIĘKKICH

To autorskie działania, które realizujemy przez cały cykl kształcenia począwszy od szkoły podstawowej do liceum.

Znany na całym świecie duński pedagog Jesper Juul w swojej książce "Kryzys szkoły" napisał, że celem wychowania szkolnego powinna być młodzież, która opuszczając szkołę cieszy się równowagą psychiczną i ma rozwinięte kompetencje psychospołeczne. Mając pełną świadomość tego jak ważne jest zbudowanie silnej i zdrowej psychiki, która w dorosłym życiu poradzi sobie z każdym wyzwaniem, od kilku lat w ramach projektów: Akademia Umiejętności (klasy młodsze) i Akademia Sukcesu (klasy starsze) prowadzimy autorskie warsztaty skierowane na kształtowanie takich kompetencji jak:
- inteligencja emocjonalna,
- uważność,
- poczucie własnej wartości,
- empatyczna komunikacja,
- asertywność i wyrażanie swoich potrzeb, opinii i uczuć,
- radzenie sobie ze stresem i innymi emocjami,
- szczęście i pozytywne nastawienie do życia,
- organizowanie swojego czasu i planowanie przyszłości,
- efektywne uczenie się,
- twórcze i samodzielne myślenie,
- współpraca w grupie,
- rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Ważnym działaniem jest również Akademia Wolontariatu - projekt z obszaru zaangażowania społecznego, czyli całokształtu działań, które nasi uczniowie ze wszystkich klas podejmują na rzecz innych oraz Akademia Współpracy - projekt dedykowany współpracy rodziców ze szkołą.

 
NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

Nasze zajęcia odbywają się w nowoczesnym obiekcie szkolnym zaprojektowanym z myślą o bezpiecznym, przyjaznym i doskonale wyposażonym miejscu nauki oraz wypoczynku między zajęciami. Poza multimedialnymi salami zajęć do dyspozycji uczniów są pracownie przedmiotowe, biblioteka z czytelnią, sala mindfulness, sala hamakowa, sala teatralna, cafeteria, bufet szkolny, blok sportowy, funkcjonalna szatnia z systemem szafek indywidualnych, miejsca do zajęć dydaktycznych w ogrodzie, boisko wielofunkcyjne oraz rozległy teren zielony.


BEZPIECZEŃSTWO

czyli z 1. strony... dobry kontakt z młodzieżą i skrojona na miarę potrzeb profilaktyka wychowawcza w myśl hasła: "zapobiegać, a nie leczyć"; zaś z 2. strony... monitorowany budynek i teren szkoły, system kodów przy wejściu do budynku.


KULTURA ORGANIZACJI

Idea szkół, które rosną razem z uczniami. Społeczność, w której wszyscy się znają i nikt nie pozostaje anonimowy. Pozytywne emocje, serdeczne relacje, wzajemny szacunek i współpraca uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli. Miejsce, w którym uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, definiowania marzeń i zainteresowań, a nauczyciel jest autorytetem, ale również partnerem i przyjacielem. Szkoła, o którą wszyscy dbamy i w której chce się być.


RADA UCZNIÓW

Nasza szkoła to miejsce, w którym liczymy się ze zdaniem naszych uczniów. Jesteśmy otwarci na ich pomysły i zaangażowanie. Wspieramy działalność Rady Uczniów i cieszymy się z każdej inicjatywy, która służy społeczności szkolnej. Dla pełnej informacji wszystkich naszych uczniów uruchomiliśmy także serwis e-Uczniowie oraz od klasy VII grupy klasowe na portalu społecznościowym facebook.


KONTAKT Z RODZICAMI

Ważnym elementem naszej codziennej pracy jest stały kontakt z rodzicami naszych uczniów. Poza kontaktem bieżącym i zebraniami oraz spotkaniami indywidualnymi, dla pełnej informacji uruchomiliśmy internetowy serwis e-Rodzice zawierający dokumenty regulujące pracę naszej szkoły oraz szkolny newsletter, za pośrednictwem którego wysyłane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszej bieżącej pracy. Do dyspozycji rodziców jest również dziennik elektroniczny oraz grupa Konarski_Inspiracje_Rodzice na portalu społecznościowym facebook, która służy do wymiany inspiracji z rodzicami o wszystkim co ważne w edukacji i wychowaniu. Ponadto od początku funkcjonowania jesteśmy jesteśmy otwarci na uwagi, pomysły i spostrzeżenia i bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami.


MUNDUREK SZKOLNY

Mundurek jest fantastycznym elementem identyfikacji wizualnej szkolnej społeczności. Nasi uczniowie noszą go z dumą i radością, a rodzice przyznają, że obok innych walorów, mundurek to duża oszczędność. Nasz mundurek to: błękitna bluzka (długi i krótki rękaw), granatowa (od klasy VII czarna) sukienka/spódnica/spodnie, strój na zajęcia sportowe, dres oraz bluza polarowa. Wszyscy uczniowie mają również takie same plecaki.


WYCIECZKI

To tradycja naszej szkoły. W pełni podzielamy zdanie, że podróże kształcą, stąd podróżujemy dużo i chętnie, zwiedzając ciekawe i warte zobaczenia miejsca, nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Jako, że szkoła realizuje autorski program edukacji musicalowej, często wyjeżdżamy do teatrów muzycznych na ulubione musicale. Organizujemy wycieczki jedno- i kilku dniowe oraz "zielone" i "białe" szkoły.


WYŻYWIENIE

W szkole funkcjonuje cafeteria Branch Cafe, które proponuje smaczne i zdrowe sałatki, kanapki, tarty, musli, soki, koktajle, smoothie i inne pyszności. To nowe serce naszych szkół - miejsce spotkań uczniów, rodziców, nauczycieli, naszych gości i przyjaciół.


CAŁODZIENNY POBYT

Szkoła stwarza możliwość pobytu ucznia w placówce od godz. 7.00 do godz. 16.00. W ramach pobytu, poza realizacją obowiązującej podstawy programowej, przewidziano cykl zajęć dodatkowych. W godzinach popołudniowych funkcjonuje również klub szkolny, w którym komunikujemy się wyłącznie w j. angielskim oraz strefa gier planszowych.


SPÓJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM

czyli nasza idea, w myśl której "rośniemy" razem z naszymi uczniami i stopniowo budujemy ich ścieżkę edukacyjną aż do liceum. Dlatego warto zaufać nam jak najwcześniej i tym samym pozwolić, by potencjał dziecka od początku rozwijał się w nowoczesnym wymiarze edukacji, w poczuciu bezpieczeństwa, ładu i ciągłości edukacyjnej.


I JESZCZE NA KONIEC - JESTEŚMY DUMNI Z...

uznania wielu z naszych działań za przykład dobrych praktyk, rozwiązań i pomysłów, które warto powielać i wdrażać w innych szkołach. Co roku odwiedzają nas liczni goście z całej Polski, dla których - co bardzo miłe - jesteśmy inspiracją, a my co najważniejsze niezmiennie od lat pozostajemy entuzjastami edukacji.

 

WYMIAR NASZEJ EDUKACJI ORAZ JAKOŚĆ PRACY MOŻNA POZNAĆ RÓWNIEŻ W ZAŁOŻONYCH PRZEZ NAS:

- NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SMYK (2003) >>
- NIEPUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. ST. KONARSKIEGO (2013) >>
- NIEPUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ST. KONARSKIEGO (2016) >>

ORGANEM PROWADZĄCYM WSZYSTKIE PLACÓWKI JEST EDUKACJA KINGA WNUK - więcej informacji>>

 

do góry